UAB „Meditoma LT“

UAB „Meditoma LT“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra atsakyti į visus jūsų klausimus ar užklausas susijusius su automobilių remontu.

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Paslaugos teikėjas –  UAB “Meditoma LT”, juridinio asmens kodas 305543106, PVM mokėtojo kodas LT100013150612, Kaišiadorių g. 85, Kaunas.

Svetainė – internetinė svetainė esanti adresu www.meditoma.com.

Paslaugos gavėjas – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugos teikėjo internetine Svetaine užklausoms (klausimams) pateikti.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas – www.meditoma.lt.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 1. BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Paslaugos teikėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Svetainės privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės teikiant užklausas Svetainės pagalba. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Paslaugos gavėją bei jo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Paslaugos gavėjus, priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate Svetainėje teikiant užklausas. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

 • pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto Svetainėje, skambindami nurodytais kontaktais, lankydamiesi mūsų biure);
 • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto Svetainėje);
 • gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Paslaugos gavėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Asmenys, norintys pateikti užklausą Svetainėje privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą. Paslaugos gavėjas pasirinktinai papildomai gali pateikti kitus asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Paslaugos gavėjas gali bet kuriuo metu:

 • pateikti papildomą užklausą Svetainėje taip koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis prieš tai pateiktus jau pateiktoje užklausoje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Paslaugos gavėjas;
 • kreiptis į Paslaugos teikėją elektroninio pašto adresu uabmeditomaauto@gmail.com dėl pateiktos užklausos Svetainėje panaikinimo.

Paslaugos teikėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • kai tvarkyti asmens duomenis Paslaugos teikėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
 • siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • Jūsų sutikimu;
 • dėl Paslaugos teikėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Paslaugos teikėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Paslaugų teikimo ir pažeistų Paslaugos teikėjo teisių gynimo
 • Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.
 • Tiesioginės rinkodaros*.

*Jei Paslaugos gavėjas po paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Paslaugos gavėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu uabmeditomaauto@gmail.com ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių, telefono skambučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas, skambinimas telefonu nutraukiamas tik Paslaugos gavėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

Paslaugos teikėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Paslaugos teikėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Paslaugos teikėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).
 1. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Paslaugos gavėjas suteikia teisę  rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Paslaugos gavėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Paslaugos teikėjo dokumentuose.

Paslaugos teikėjas saugo Paslaugos gavėjo asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Paslaugos gavėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Paslaugos teikėją saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paslaugos teikėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Paslaugos gavėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Paslaugos gavėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Paslaugos teikėją.

 1. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Paslaugos gavėjas kurio asmens duomenis tvarko Paslaugos teikėjas, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti mūsų biure adresu A. Juozapavičiaus 7B-R1, Kaunas, Lietuva. 

Paslaugos teikėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Paslaugas gavėjas turi pateikti Paslaugos teikėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Paslaugos teikėjui tiesiogiai adresas A. Juozapavičiaus pr. 7B-R1, Kaunas.

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu uabmeditomaauto@gmail.com iš savo elektroninio pašto adreso.

Paslaugos teikėjas, gavęs tokį Paslaugos gavėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Paslaugos gavėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Paslaugos gavėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Paslaugos gavėjui lankantis www.meditoma.lt, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų  interneto svetainės ir elektroninės prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Paslaugos teikėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Žemiau pateikiamas slapukų sąrašas.

Slapuko pavadinimasSlapuko aprašymasSlapuko galiojimo terminasSlapukas nesaugomas, jei nesutinkate
__cfduidSlapukas naudojamas vartotojų srauto nustatymui.1 metaiNe
PHPSESSIDIšlaiko vartotojo naršymo sesiją, visų užklausų metu.Naršymo metuNe
UIDUnikalus vartotojo ID vartotojui atpažinti  
_ga„Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.2 metaiTaip
_gid24 valandosTaip
@@History/@@scroll|#Anonimiškai renkama informacija apie vartotojų elgseną konkrečiame interneto puslapyje.Naršymo metuNe
__utm.gifGoogle analytics kodas, kuris identifikuoja tik vartotojo kompiuterį ir naršyklę.Naršymo metuNe
__utmaGoogle analytics kodas, renkantis informaciją apie pirmą ir paskutinį vartotojo vizitą.2 metaiNe
__utmbGoogle analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas naršė puslapyje. Naudojamas tikslaus laiko konkrečiame puslapyje nustatymui.Naršymo metuNe
__utmcGoogle analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas išėjo iš puslapio. Naudojamas tikslaus laiko mūsų puslapyje nustatymui.Naršymo metuNe
__utmzGoogle analytics kodas, registruojantis iš kur vartotojas atėjo į mūsų puslapį, koks paieškos variklis buvo naudotas, kokia nuoroda buvo paspausta ir koks paieškos terminas buvo panaudotas.6 mėnesiaiNe
AWSALBZopim chat naudojamas kodas6 dienosNe
collectGoogle analytics kodas, naudojamas siųsti duomenis apie vartotojo įrenginį ir jo veiksmus, seka vartotojo naudojamus įrenginius ir rinkodaros kanalus.Naršymo metuNe
__zlcmidZopim Chat kodas, išsaugo informaciją vartotojo naršymo būseną visų užklausų metu.1 metaiNe
_hjIncludedInSampleŠis kodas tiria, ar vartotojas turi būti registruotas tam tikroje statistinėje kategorijoje.Naršymo metuNe
ads/conversion/#Šis kodas skirtas rodomų reklamų konversijai nustatytiNaršymo metuNe
ads/ga-audiencesŠis kodas naudojamas Google analytics, kuris pagal lankytojų elgseną  ir skirtas pritraukti lankytojus tapti vartotojais pagalNaršymo metuNe
frFacebook naudojamas kodas, skirtas pateikti reklaminius produktus iš trečiųjų šalių.Naršymo metuNe
IDEGoogle DoubleClick kodas registruojantis lankytojų veiksmus peržiūrėjus ar paspaudus ant vienos iš parodytų reklamų tam, kad išmatuoti tokių reklaminių kampanijų efektyvumą ir toliau teikti personalizuotas tokio pobūdžio reklamas lankytojui.1 metaiNe
test_cookieŠis kodas naudojamas nustatyti ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus.Naršymo metuNe
trFacebook Pixel naudojamas kodasNaršymo metuNe
zte#Išsaugo Zopim Chat ID prietaisui atpažinti tarp sesijų.Naršymo metuNe
 1. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje Svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Paslaugos gavėjui, priklauso Paslaugos teikėjui, informacija yra saugoma autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje.

Paslaugos gavėjas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Paslaugos gavėjas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.